SolidCAM 2014 SP2 x64 for Solidworks 2013-14 โปรแกรมด้านทำแคม ที่ราคาแพลง มากๆๆ
คำแนะนำ เปลี่ยนชื่อไฟร์ 01-03 ตามลำดับเช่น 01.rar นำไฟร์เก็บไว้โฟร์เดอร์เดียวกัน แล้วแตกไฟร์ 01 อันเดียว 
1 ความคิดเห็น: